Ashton Schultz signs with McMurry

Ashton Schultz signs with McMurry